Skarabeus 

Systém s registrační povinností

  • Vzniklý z vody, Přenoąený duąemi, Potravou se stal tělem .....skarabeus..... Jdi cestu ľivota, Krásou a spravedlností. Ve světlém jakoľto i v temném. Nahoře jak dole, V ľivotě tak i po ľivotě, Ve vodě tak i v ohni Bohatý nebo chudý, Aľ k tvému zmrtvýchvstání.

Jméno Skarabeus je Egyptské a znamená

Cheper nebo Kheperâ

Staroegyptské boľstvo, které nese slunce od východu aľ k pozdním večerním hodinám západu, roluje jej před sebou jako chrobák, který má schopnost z hnoje vytvářet malé kuličky do kterých vkládá samička své vejce. 29. den se probudí z koule mladí brouci k ľivotu. Z toho vznikla také fáma, ľe se tito brouci samy zrodí z hnoje. Pravda je, ľe mají chrobáci svůj původ v Egyptě a ľe jejich síly byly jiľ objevené 3200 let př. n. l. Později se jejich populace roząířila okolo středozemního moře a okolo břehů malé Asii.

Nejdříve byl pouľit k ochraně mumifikovaných. Několik skarabeů vytesaných v kamení naąli své místo v mnoha vrstvách. Tyto brouci shromaľdovaly a ukládaly v sobě duąi a mysl zemřelé osoby, aby mohly dát před soudem mytých informace o činech dané osoby. Úkolem knězů bylo zadat na brouky zaříkadlo z knihy mrtvých. To slouľilo k tomu, aby naąli správnou cestu v budoucím, krásném a úspěąném ľivotě.

Skripta e-mailem

Certifikát poątou

Předpoklad: mistrovské zasvěcení do jiného Reiki druhu

Cena: 3.000,-Kč